O mne

Narodil som sa 23. júla 1987 v Bratislave, kde aj žijem. Vo svojom profesijnom živote sa venujem najmä doprave, vývoju miest a pravidelnému pohybu za prácou. Sú to oblasti, ktoré so sebou mimoriadne vysokou mierou interagujú a preto je zaujímave sledovať, ako sa ich odlišný vývoj prejavuje v živote okolo nás. Snažím sa byť precízny a pedantný. Pri svojej práci využívam vedomosti z oblasti informačných technológii, ktoré som nadobudol samoštúdiom. Osobitnú kategóriu predstavuje tvorba kartografických diel, schém a inej grafiky, ktorá sa prelína s mojim hobby.

V osobnom živote sa príležitostne venujem amatérskemu fotografovaniu, cestovaniu, bicyklovaniu, tvorbe internetových stránok a sporadickému programovaniu. Veľmi rád mám prechádzky po prírode a meste, predovšetkým so svojou manželkou Veronikou, synčekom Teodorom a dcérkou Tamarou.

Od útleho detstva ma zaujíma cestovanie a spoznávanie nových regiónov. Vždy ma fascinovali dopravné prostriedky na hromadnú prepravu osôb a spôsob, ako si jednotliví cestujúci volia svoju cestu. Zo všetkých druhov dopravy mám najradšej železničnú dopravu. Amatérsky sa zaujímam o civilné letectvo.

Vzdelanie

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Philosophiae Doctor (PhD.) August 2015

Doktorandské štúdium som absolvoval v odbore Regionálna geografia v rokoch 2011 - 2015. Pracovnou náplňou bola pedagogická a vedecká činnosť. Pedagogická činnosť spočívala vo vedení seminárov, asistovaní garantom predmetov a školení študentov na obhajobu záverečnej práce. Počas doktorandského štúdia som úspešne vyškolil a pripravil na obhajobu bakalárskej práce celkovo sedem študentov denného štúdia a na obhajobu diplomovej prác jednu študentku. Súčasťou pedagogickej činnosti bola aj výpomoc pri príprave Celoštátneho kola geografickej olympiády v rokoch 2012 - 2014. Vedecko-výskumná činnosť spočívala v analýze súčasných trendov a problémov pri vyčleňovaní funkčných mestských regiónov, v analýze urbánneho rozvoja, v modelovaní populačného rastu a sledovaní denného pohybu. Celkovo som počas štúdia vytvoril 16 vedeckých článkov, ktoré boli publikované aj v zahraničných časopisoch a časopisoch registrovaných v databáze SCOPUS. V dizertačnej práci som navrhol niekoľko variantov vnútornej štruktúry funkčných mestských regiónov na Slovensku. Počas štvorročného doktorandského štúdia som trikrát získal ocenenie "Doktorand roka", ktoré udeľovala Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Doktor prírodných vied (RNDr.) Apríl 2014

Rigorózne štúdium v rokoch 2013 - 2014 bolo nadstavbou magisterského štúdia v rokoch 2009 - 2011 a bakalárskeho štúdia v rokoch 2006 - 2009. Počas denného štúdia som nadobudol vedomosti v oblasti fungovania verejnej správy, pokročilej geografickej charakteristiky Slovenskej republiky, modelovania populačného rastu, regionálnej taxonómie a základných princípov európskej integrácie a jej nástrojov. Magisterské štúdium som ukončil s Cenou rektora za vynikajúcu diplomovú prácu.

Práca

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Vedúci oddelenia November 2022 -

Hlavnou pracovnou náplňou je vedenie tímu, ktorý zabezpečuje adekvátnu legislatívnu a strategickú podporu verejnej osobnej a nemotorovej dopravy zo strany orgánov štátnej správy. Okrem tejto činností sa tím venuje harmonizácii dopravy, aktívnej komunikácii so samosprávami, prípravou právnych predpisov v oblasti verejnej dopravy.

Hlavný štátny radca Február 2022 - Október 2022

Hlavnou pracovnou náplňou bol okrem zabezpečenia adekvátnej podpory verejnej osobnej a nemotorovej dopravy zo strany orgánov štátnej správy, kopmplexnej dopravnej harmonizácie a komunikácie so samosprávami aj dohľad nad strategickým a koncepčným zabezpečením verejnej osobnej dopravy na Slovensku. Pracovná náplň vyžadovala komunikáciu s orgánmi na európskej úrovni a zástupcami susedných štátov.

VT consulting, s. r. o.

Spoločník Máj 2021 -

Konateľ Máj 2021 - Január 2022

Pracovnou náplňou je rozhodovanie a konanie v mene obchodnej spoločnosti, ktorá poskytuje služby spracovania a tvorby grafických, mapových a schematických podkladov, polygrafické a typografické služby, sprostredkovateľské služby, konzultačné služby v oblasti dopravy, rôzne administratívne služby a služby krátkodobého prenájmu mikrobusov.

Dopravný podnik Bratislava, a. s.

Vedúci odboru September 2019 - Január 2022

Pracovnou náplňou bol manažment menšieho tímu pracovníkov zodpovedných za zabezpečenie dopravnoplánovacieho procesu, fungovania informačných systémov vo vozidlách pravidelnej verejnej osobnej dopravy, zabezpečenie fungovania informačných systémov na zastávkach, analýzu obsadenosti a presnosti vozidiel a poskytovanie statických dát týkajúcich sa dopravnej obsluhy do vyhľadávačov a aplikácií tretích strán. Nevyhnutnou súčasťou agendy je spolupráca s dodávateľmi technológií vo veci prispôsobovania poskytovaných produktov na miestne podmienky a intenzívna komunikácia s akcionárom spoločnosti a objednávateľom dopravných služieb vo verejnom záujme - mestom Bratislava.

Poverený riadením úseku November 2019 - Január 2020

Pracovnou náplňou riadenia prevádzkového úseku bolo riadenie tímu vedúcich pracovníkov relevantných sekcií, prevádzkových divízií a odborov, ktoré sú zodpovedné za manažment pracovných zmien výkonných pracovníkov, riadnu prípravu, realizáciu a kontrolu dopravného procesu od prípravy grafikonu po zverejnenie dopravných informácií, dopravný dispečing a zabezpečenie tarifných a informačných systémov vozidiel MHD.

Trnavský samosprávny kraj

Externý spolupracovník Jún 2019 - December 2021

Hlavnou pracovnou náplňou je audit súčasného stavu organizácie dopravy, návrh jej zmeny a príprava kartografických podkladov.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Hlavný štátny radca Marec 2018 - Júl 2019

Hlavnou pracovnou náplňou bola okrem zabezpečenia adekvátnej podpory verejnej osobnej a nemotorovej dopravy zo strany orgánov štátnej správy, kopmplexnej dopravnej harmonizácie a komunikácie so samosprávami aj dohľad nad strategickým a koncepčným zabezpečením verejnej osobnej dopravy na Slovensku. Pracovná náplň vyžadovala komunikáciu s orgánmi na európskej úrovni a zástupcami susedných štátov.

Štátny radca December 2017 - Február 2018

Hlavnou pracovnou náplňou bolo zabezpečenie adekvátnej podpory verejnej osobnej a nemotorovej dopravy zo strany orgánov štátnej správy a jednotlivých samospráv, zabezpečenie súladu rôznych strategických dokumentov so všeobecnou dopravnou politikou Slovenskej republiky a Európskej únie a tvorba základných metodických pokynov k prístupu podpory verejnej osobnej dopravy. Významnou činnosťou bola strategická príprava harmonizácie verejnej osobnej dopravy na Slovensku.

Riaditeľ odboru Apríl 2017 - November 2017

Hlavnou pracovnou náplňou bola okrem zabezpečenia adekvátnej podpory verejnej osobnej a nemotorovej dopravy zo strany orgánov štátnej správy, dopravnej harmonizácie a komunikácie so samosprávami aj dohľad nad strategickým a koncepčným zabezpečením organizácie železničnej dopravy na Slovensku a tímom zodpovedným za schvaľovanie mestských dráhových vozidiel, vozidiel na špeciálnych dráhach a zariadeniach na lanovkách, ako aj pripomienkovaním k jednotlivým projektom na dráhach. Pracovná náplň vyžadovala komunikáciu s orgánmi na európskej úrovni.

Štátny radca December 2014 - Apríl 2017

Hlavnou pracovnou náplňou bolo zabezpečenie adekvátnej podpory verejnej osobnej a nemotorovej dopravy zo strany orgánov štátnej správy a jednotlivých samospráv, zabezpečenie súladu rôznych strategických dokumentov so všeobecnou dopravnou politikou Slovenskej republiky a Európskej Únie a tvorba základných metodických pokynov k prístupu podpory verejnej osobnej dopravy.

Bratislavská integrovaná doprava, a. s.

Externý spolupracovník Január 2018 - December 2018

Externý spolupracovník Jún 2016 - December 2016

Hlavnou pracovnou náplňou bolo vypracovanie grafických výstupov organizácie dopravy určených pre lepšiu orientáciu cestujúcich (napr. schémy linkového vedenia). Počas pracovného pomeru som vypracoval schému linkového vedenia regionálnej autobusovej a železničnej dopravy v Bratislavskom kraji, doplnkovej nočnej regionálnej dopravy pri príležitosti podujatia Biela noc 2016 a schému nástupíšť dôležitých prestupných uzlov v Bratislavskom kraji.

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komeského v Bratislave

Vysokoškolský učiteľ - odborný asistent November 2015 - Jún 2016

Hlavnou pracovnou náplňou bola pedagogická činnosť spojená s vedením seminárov, školenie a príprava študentov na obhajobu záverečnej práce, príprava študijných materiálov a riešenie pokročilých vedecko-výskumných problémov v oblasti urbánneho rozvoja, dopravy, denného pohybu, populačného rastu a delimitácie funkčných regiónov. Popri hlavnej pracovnej činnosti som zabezpečoval aj fungovanie komunikačných kanálov katedry (vlastná stránka s redakčným systémom a Facebook).

Gymnázium Metodova

Stredoškolský učiteľ Január 2014 - Jún 2014

Hlavnou pracovnou agendou bola pedagogická činnosť v podobe prípravy študijných podkladov pre predmet Geografia a výkladu učiva študentom päťročného bilingválneho a osemročného gymnázia. Na výučbu som využíval interaktívne nástroje, internet a vlastnoručne spracované kartografické podklady.

Zručnosti

Všetky ukončené a prebiehajúce pracovné činnosti, ako aj samotné doktorandské štúdium, mi umožnili získať skúsenosti v oblasti práce s ľuďmi, vrátane ich vedenia a organizovania ich pracovných úloh. Z hľadiska jazykových zručností dokážem viesť plynulú konverzáciu v anglickom jazyku a diskutovať v ňom odborné problémy (týkajúce sa predovšetkým dopravy, regionálnej taxonómmie a urbánneho rozvoja). Viem sa dorozumieť aj v nemeckom jazyku . Písomný prejav mi umožňuje kompozíciu publikácií publikovateľných v zahraničných periodikách. Mám pokročilé zručnosti v sadzbe textu a v typografii. Som držiteľom vodičského preukazu

 • sk. B a B1 (automobil do 3,5 t),
 • sk. C a C1 (nákladné vozidlo) vrátane platnej kvalifikačnej karty,
 • sk. D a D1 (autobus) vrátane platnej kvalifikačnej karty vodiča a tachografovej karty,
 • sk. T (traktor) a
 • preukazu na vedenie hnacieho dráhového vozidla - trolejbusu.
Počítačové znalosti uvádzam prostredníctvom grafickej reprezentácie:

 • ESRI ArcGIS
 • Adobe Illustrator
 • PHP
 • SQL
 • Adobe Photoshop
 • Microsoft Office
 • Adobe InDesign

Kontakt

V prípade záujmu využite priložený formulár a nechajte mi odkaz.

Chyba
Správa bola odoslaná, ďakujem!